Regulamin sklepu

Data ostatniej aktualizacji: 26.02.2024 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE  

1. Informacje o Serwisie 
 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.instytutpodologiiholistycznej.pl/ jest Instytut Podologii Holistycznej w Koszalinie, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin, wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 480081, REGON: 525185651, adres e-mail: kontakt@instytutpodologiiholistycznej.pl
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu świadczy Usługi elektroniczne.
2. Definicje 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje zawarte w Regulaminie. 

 1. Bilet – materialne lub niematerialne potwierdzenie nabycia prawa dostępu do określonego wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym. Potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z zawartej Umowy.
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości;cena w rozumieniu art. 2 pkt 5hUstawy o prawach konsumenta.
 3. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 4. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Europejska Rada Usług Cyfrowych – niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
 6. Komisja Europejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego oraz historii jego zamówień przechowywanych przez Właściciela Serwisu.
 9. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
 10. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 11. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektronicznej, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera
 12. Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych.
 13. Opinie– wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie.
 14. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://www.instytutpodologiiholistycznej.pl/polityka-prywatnosci/
 15. Produkty – Produkty cyfrowe, Usługi lub produkty mieszane prezentowane w Serwisie.
 16. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności e-book, presety, notatki wizualne, kursy online, uprzednio nagrany webinar online; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, a także kursy stacjonarne.
 17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 19. Regulamin – niniejszy dokument.
 20. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem www.instytutpodologiiholistycznej.pl/ i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
 21. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Właściciela Serwisu i Kupującego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego. 
 22. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie:
  • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60– 198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych (Przelewy24, PayPo, Limit P24Now).
 23. Treści – wszelkie informacje, w tym dane osobowe i nieosobowe wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług elektronicznych, w tym w szczególności pozostawione w sekcji Komentarze, Opinie lub Konto.
 24. Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  • umowa o świadczenie usług;
  • inna umowa cywilnoprawna. 
 25. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 26. Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży, m.in. konsultacje, webinar, szkolenie online, warsztaty i zajęcia online.
 27. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto; Newsletter; usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
 28. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący.
 29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 30. Właściciel Serwisu – Instytut Podologii Holistycznej w Koszalinie, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin, wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 480081, REGON: 525185651 prowadzony przez organ prowadzący w osobie Karoliny Włodarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą  Instytut Podologii Holistycznej w Koszalinie Karolina Włodarczyk, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin, NIP: 6692476011. 
 31. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz.U.  z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).
 32. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2-23 r. poz. 1550 ze zm.).
 33. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 34. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 35. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
 36. Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.
3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
 2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby porozumiewania się):
 3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
 7. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 8. Właściciel Serwisu może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.
 9. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 10. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
4. Wymagania techniczne 
 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
  • w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
5. Usługi elektroniczne. Punkt kontaktowy. 
 1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt.
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta.
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu.
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu, złożenia Zamówienia z zastrzeżeniem punktu 5.6. poniżej.
 6. Jeżeli założenie Konta jest niezbędne do realizacji Zamówienia, to założenie Konta odbywa się natychmiastowo po zrealizowaniu Zamówienia. Usługa elektroniczna w postaci założenia i prowadzenia Konta ma charakter ciągły. W każdej chwili masz możliwość złożyć wniosek o likwidację Konta postępując zgodnie z punktem 5.7 poniżej.
 7. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@instytutpodologiiholistycznej.pl. Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z:
  • organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych;
  • Użytkownikami.
 9. Punkt kontaktowy jest również właściwy w przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu (reklamacje). 
 10. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 11. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
 12. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
6. Składanie zamówienia 
 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.instytutpodologiiholistycznej.pl/ następnie wybrać odpowiednią kategorię Produktów, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu, a następnie w przycisk „Do kasy”.
 5. Po naciśnięciu przycisku „Do kasy” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów („Twoje zamówienie”).
 6. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Masz kupon” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”.
 7. Następnie Kupujący wskazuje swoje dane osobowe („Dane płatności”), podając następujące dane osobowe:
  • imię;
  • nazwisko;
  • adres (ulica, numer lokalu/budynku, kod pocztowy, miejscowość);
  • numer telefonu
  • adres e-mail;
  • a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:
  • nazwa firmy (opcjonalnie);
  • numer NIP (opcjonalnie).
 8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 9. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
 10. Na samym dole Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności. 
 11. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 12. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
  • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem(–am) się i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności”, które zawierają aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio – podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności;
  • w przypadku złożenia zamówienia na Produkt cyfrowy – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(–a), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia;
  • jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, która może być wykonana w terminie 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z chwilą ich pełnego wykonania”;
  • jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, której realizacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na rozpoczęci usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy”.
  • dokonać wyboru sposobu płatności.  
 13. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 14. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 15. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 16. Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po podaniu adresu e– mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e– mail podany przez Kupującego. 
7. Warunki zawierania umów 
 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 Regulaminu – Składanie zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Właściciela Serwisu o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Informacje zawierają także potwierdzenie zawarcia Umowy. 
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e– mail, o której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e– mail, o której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e– mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.
8.  Informacje i cena Produktów
 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 5. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
9. Sposoby i terminy płatności 
 1. Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  • szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Kupujący ma do wyboru jeden z poniższych systemów płatności:
  • system płatności Przelewy24;
  • system płatności PayPo;
  • system płatności Limit P24Now. 
  • Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Właściciela Serwisu;
  • tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w 9.1. Regulaminu może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. 
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Faktura wystawiana jest wyłącznie na żądanie.
10. Przedsprzedaż i akcje promocyjne
 1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać:
  • na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów;
  • kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób;
  • stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
  • kierowaniu spersonalizowanych obniżek.
 3. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Rabat, o którym mowa w 10.2 Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
 6. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.
 7. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość organizowania konkursów. Zasady organizowania konkursu regulowane są odrębnym regulaminem. 

II.PRODUKTY CYFROWE

11. Dostawa Produktu cyfrowego, Odstąpienie od umowy
 1. Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
 2. Produkt cyfrowy sprzedawany jest w formatach PDF, ePub i MOBI chyba, że co innego wynika z opisu Produktu. 
 3. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.
 5. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym mowa w punkcie 11.1. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:
  • z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
  • Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie. 
 7. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 8. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w punkcie 11.1 Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 10. Punkt 11 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
12. Licencja na Produkt cyfrowy
 1. Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  • w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania techniką cyfrową
  • chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do:
  • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
  • tworzenie na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
  • przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
 5. Licencja udzielana jest na 12 miesięcy, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu cyfrowego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt cyfrowy.
12. Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego.
 1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego albo Towaru z elementami cyfrowymi oraz informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt cyfrowy każdorazowo są podawane przy opisie Produktu cyfrowego na stronie Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu informuje, że Produkt cyfrowy w postaci e-booka jest zabezpieczany znakiem wodnym. 
 3. Korzystanie z Produktu cyfrowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • założenia konta na platformie oferowanej przez Właściciela Serwisu;
  • w przypadku e– booków lub podobnych produktów – posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF;
  • w przypadku produktu Biznes Manager – posiadania aktywnego konta Google;
  • w przypadku produktów wideo – programu umożliwiającego odtworzenie nagrania na platformie YouTube.

III. USŁUGI

14. Usługi indywidualne
 1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Usług indywidualnych.  
 2. Usługi mogą być realizowane stacjonarnie lub online.
 3. Kupujący jest zobowiązany do ustalenia z Właścicielem Serwisu terminu wykonania Usługi, o ile termin ten nie został określony w opisie Usługi lub za pomocą systemu do umawiania spotkań. 
 4. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w terminie indywidualnie uzgodnionym.
15. Usługi grupowe
 1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Usług grupowych. 
 2. Usługi mogą być realizowane stacjonarnie lub online. 
 3. Usługi grupowe mogą być zakończone egzaminem lub zaliczeniem, który odbędzie się stacjonarnie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Właściciela Serwisu. 
 4. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość lub w miejscu i w terminie odgórnie uzgodnionym przez Właściciela Serwisu.
16. Zmiana terminu wykonania Usługi
 1. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba. 
 2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e– mail o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 3. Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena tytułem Usługi indywidualnej zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Kupującemu – zgodnie z jego decyzją.
 4. W przypadku Usług indywidualnych Kupujący ma możliwość przesunięcia terminu nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem. Zasady określone w punktach 16.1-16.3 powyżej stosuje się odpowiednio. 
17. Wypowiedzenie umowy 
 1. Kupujący ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z ważnych przyczyn z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku, kiedy Kupujący wypowiada umowę bez ważnych przyczyn, Kupujący ponadto jest zobowiązany naprawić z tego tyłu szkodę.
 2. Właściciel Serwisu wyłącza możliwość wypowiedzenia umowy bez ważnej przyczyny w stosunku do Przedsiębiorcy. 
 3. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej.
 4. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z powodu braku terminowego uiszczenia raty, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 
18. Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi online 
 1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych. Kupujący musi posiadać:
  • urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  • zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Kupujący. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi. Punkt 16.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
19. Materiały edukacyjne
 1. W trakcie lub przed wykonaniem Usługi Właściciel Serwisu może udostępniać materiały.
 2. Korzystanie z materiałów możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Kupujący posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
 3. Materiały mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e– mail, dedykowanej platformy lub aplikacji. Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany o sposobie uzyskania dostępu do materiałów.
 4. Materiały, które udostępnia Właściciel Serwisu zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Materiały alternatywnie lub łącznie:
  • stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu lub własność podmiotu, z którym współpracuje;
  • stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego Właściciel Serwisu uzyskał odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
  • wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
 6. Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania materiałów wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania, prezentowania jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez Właściciela Serwisu – odpłatnie, jak i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.

IV. BILETY

20. Sprzedaż biletów
 1. Właściciel Serwisu organizuje wydarzenia zamknięte, na które wymagany jest zakup Biletu. 
 2. Właściciel Serwisu umożliwia zakup Biletu albo zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie jednorazowej płatności Ceny. 
 3. Sprzedaż Biletów stanowi rodzaj ochrony Właściciela Serwisu przed ryzykiem związanym z rezerwacją określonych zasobów niezbędnych do zorganizowania wydarzenia.
 4. Bilet przewiduje konkretną datę lub okres realizacji wydarzenia. 
 5. Po zakupieniu Biletu Kupujący otrzyma szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydarzenia. 
 6. Aby dokonać zakupu Biletu Kupujący powinien postępować odpowiednio z procedurą określoną w punkcie 6 Regulaminu – Składanie zamówienia.
 7. Bilet może być aktywowany wyłącznie w dniu lub okresie wskazanym na Bilecie.
 8. Bilet nie podlega – ani w całości, ani w części – wymianie na środki pieniężne, ani nie może być zwrócony. 
 9. Jeżeli Kupujący nabywa Bilet dla osoby trzeciej, to musi poinformować tę osobę o zasadach korzystania z Biletu. 
 10. Realizacja wydarzenia (wydarzenia kulturalnego lub rozrywkowego) odbywa się w dniu lub w okresie wskazanym w opisie wydarzenia, na Bilecie lub zgodnie z przygotowanym harmonogramem zgodnie z opisem umieszczonym przy opisie wydarzenia.
21. Zmiana terminu wydarzenia
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wydarzenia w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem wydarzenia, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba Właściciela Serwisu. 
 2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje każdego z uczestników drogą mailową lub telefoniczną o odwołaniu wydarzenia z ważnej przyczyny. 
 3. Właściciel Serwisu wyznaczy nowy termin wydarzenia, o których mowa w ustępie 1 powyżej.
 4. Cena uiszczona tytułem Biletu na wydarzenie zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu wydarzenia lub zostanie zwrócona – zgodnie z decyzją Kupującego.
22. Materiały edukacyjne
 1. Postanowienia Regulaminu określone w punkcie 19 Regulaminu – Materiały edukacyjne stosuje się. 

V. INNE ŚWIADCZENIA

23. Dostawa produktu mieszanego
 1. W Serwisie mogą być oferowane Produkty mieszane. 
 2. Dostawa Produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie Produktu w Serwisie.
 3. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Do Produktu mieszanego, którego:
  • podstawowym świadczeniem jest Produkt cyfrowy – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkty cyfrowe;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt cyfrowy – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi, zaś do Produktu cyfrowego odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkt cyfrowy.
 4. W przypadku zawarcia Umowy na Produkty cyfrowe, Towary, Usługi, Produkt mieszany, Kupujący zawiera z umowy różnego rodzaju. 
 5. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana umowa jest umową o świadczenie usług czy umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, należy stosować przepisy dotyczące Usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku Usług. 
24. Świadczenia dodatkowe
 1. Oferowanym Produktom mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 
  • dostęp do zamkniętej grupy internetowej prowadzonej na zewnętrznej platformie społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Discord; 
  • udział w dodatkowych wydarzeniach, takich jak webinar online, szkolenie online, warsztaty online.
 2. Przedmiotowe świadczenia dodatkowe mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Właściciela Serwisu.
25. Świadczenia nieodpłatne
 1. Świadczenie dodatkowe, o których mowa w punkcie 25 Regulaminu mogą być świadczone w całości lub w części lub na określonych zasadach również bez konieczności uiszczania Ceny. 
 2. Właściciel Serwisu może regulować osobno warunki, tryb i zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych, w tym w postaci osobnych regulaminów. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Certyfikaty i zaświadczenia 
 1. Kupujący ma możliwość uzyskania certyfikatu lub zaświadczenia jego ukończenia, w tym zaświadczenia Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 2. Każdy certyfikat lub zaświadczenie wysyłany jest drogą elektroniczną przy spełnieniu następujących warunków:
  • wysłanie e-maila z prośbą o wystawienie certyfikatu lub zaświadczenia. W e-mailu powinny być zawarte: imię i nazwisko osoby, na której dane powinien być wystawiony certyfikat.
 3. Kupujący może zostać poproszony o podanie innych danych niezbędnych do wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia, takich jak data urodzenia, miejsce urodzenia, nr PESEL osoby ubiegającej się o wystawienie certyfikatu, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wymóg podania danych osobowych związany jest prawidłowym wystawienie, zaświadczenia lub certyfikatu zgodnie z wzorem dokumentu regulowanym przez przepisy prawa;
  • przy niektórych kursach (zgodnie z ich programem zawartym w platformie) – wykonanie zadań dodatkowych, m.in. ukończenie quizu lub innej formy weryfikacji wiedzy;
  • przy niektórych kursach (zgodnie z ich programem zawartym w platformie) – uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, który odbywa się stacjonarnie w terminie odgórnie ustalonym przez Właściciela Serwisu.
 4. Certyfikat otrzymuje się w ciągu 10 dni roboczych od spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 26.2 Regulaminu.
27. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość 
 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 27.8- 27.16 Regulaminu. 
 2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o:
  • dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
  • świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. 
 11. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 14. Punkt 27 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
28. Odpowiedzialność za Produkt wobec Konsumentów
 1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu zgodnie z Umową. 
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował. 
 3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli:
  • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
  • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że: 
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, 
  • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy; 
  • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w punkcie 28.3. Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w punkcie 28.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego. 
 6. Punkt 28 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
29. Odpowiedzialność za Produkt wobec Przedsiębiorców
 1. Do umów zawartych z Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności:
  • odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
  • odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
30. Reklamacja
 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@instytutpodologiiholistycznej.pl
  • pisemnie na adres: Instytut Podologii Holistycznej w Koszalinie, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
31. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta 
 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj
32. Dane osobowe i pliki cookie 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności.
33. Siła wyższa
 1. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. 
 2. Niniejszy paragraf ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.
34. Zmiana Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
  • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
  • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.
  • Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
  • Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
  • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
35. Rozstrzyganie sporów
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  • Właściciel Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę (miejsca zamieszkania) Właściciela Serwisu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy. 
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.02.2024 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego [wersja PDF]

Załącznik nr 2  – Zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych z Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji  [wersja PDF]

Poprzednie wersje: 

Regulamin z dnia 26.02.2024 – wersja PDF

Regulamin z dnia 30.09.2023 wersja PDF